Yttrande över Myndighetens för samhällsskydd och beredskap förslag till ändring i föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändringar i Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrifter (MSBFS 2018:5) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) samt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap föreskrifter (MSBFS 2018:6) om transport av farligt gods på järnväg.

I sak anges i förslaget när det gäller transport på väg bland annat att det ska tydliggöras att förutom mottagaren ska även kontaktuppgifter till ytterligare en person som har kunskap om sändningen anges i godsdeklarationen för ett smittförande ämne. Motsvarande förändring görs även i bestämmelser för transport på järnväg. Bestämmelser om marknadskontroll kompletteras med ett nytt undantag som innebär att prover av ämnen och föremål som innehåller farligt gods och som är förpackade i enlighet med internationella bestämmelser också får transporteras enligt förutsättningarna i det befintliga undantaget. I övrigt innehåller förslaget en rad ändringar av mer redaktionell art.