Yttrande över Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps förslag till nya föreskrifter om hantering av ammoniumnitrat-emulsioner, -suspensioner och -geler (ANE)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås nya föreskrifter om hantering av ammoniumnitrat-emulsioner, -suspensioner och  -geler (ANE) samt ändring i föreskrifterna (MSBFS 2010:4) om vilka varor som ska anses utgöra brandfarliga eller explosiva varor.

 

Av remissen framgår att föreslaget innebär att ANE som inte är explosiva varor anses vara brandreaktiva varor, det vill säga brandfarliga varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den föreslagna ändringen i MSBFS 2010:4 innebär att ANE som bearbetas mekaniskt betraktas som hantering av explosiv vara enligt LBE, och omfattas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter MSBFS 2016:3 om hantering av explosiva varor, vilket är rådande praxis. Mekanisk bearbetning gäller främst tillverkning av ANE.

I remissen anges att genom förslagen blir kommunerna tillstånds- och tillsynsmyndigheter för hantering av ANE, utom för tillverkning och annan mekanisk bearbetning där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får motsvarande ansvar. Det anges att företag som hanterar ANE i praktiken alltid kommer att omfattas av tillståndsplikt enligt LBE, men kan undantas om hanteringen är i mindre skala exempelvis vid utprovningar och demonstrationer.

Vidare föreslås redaktionella ändringar i MSBFS 2010:4. Det anges att de uteslutande handlar om uppdateringar av referenser till andra regelverk och att de inte får några konsekvenser.

De nya föreskrifter och de ändrade bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 december 2018.