Yttrande över myndighetens förslag till föreskrifter om ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

Med anledning av att Riksdagen sannolikt kommer att bifalla Regeringens proposition 2013/14:93 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel, som innebär ändringar i lagen (2012:160) om läkemedelsförmåner, föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket vissa förändringar i föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Vissa ändringar utgör en följd av de föreslagna ändringarna i förmånslagen och andra ändringar syftar till att skapa ett effektivare system för utbyte av läkemedel. Syftet är att öka tillgängligheten till läkemedel för patienterna och skapa en mer ändamålsenlig prissättning.

I remissen föreslås flera ändringar i föreskrifter. En förändring är att läkemedelsföretag i förväg får bekräfta om de kan tillhandahålla de läkemedel som är utbytbara inom systemet med periodens varor. Det ska bland annat underlätta apotekens lagerhållning och öka tillgängligheten till läkemedel för patienterna. En annan förändring innebär att föreskrifterna inte längre kommer att baseras på uppdelningen mellan originalläkemedel och generiska läkemedel, utan på utbytbarhet.