Yttrande över Näringsdepartementets betänkande: Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

De författningsförslag som lämnas i betänkandet avser regler om företagsrekonstruktion. De olika delförslagen gäller främst ändringar i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR), men även följdändringar i en rad olika lagar samt i förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion.

 

Det föreslås att gäldenärens ansökan om företagsrekonstruktion ska innehålla en likviditetsbudget avseende en rekonstruktionsperiod om tre månader, men att budgeten kan kompletteras ansökan i efterhand. Gäldenären ska även i ansökan lämna en redogörelse för sin verksamhet. Vidare föreslås att beslut om rekonstruktion får meddelas om det finns grundad anledning att anta att syftet med rekonstruktion kan uppnås. Vidare att när ansökningar om konkurs och företagsrekonstruktion är anhängiga samtidigt ska domstolen pröva rekonstruktionsansökan i första hand. Även en ansökan om separat ackord ska, enligt förslaget, prövas före en ansökan om konkurs så länge konkursansökan inte har hunnit prövas.