Yttrande över Näringsdepartementets förslag till förordning om stöd till åtgärder för att främja en effektiv användning av förnybara gaser

Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med konsekvensutredningar finns samlade i en statssekreterarskrivelse som ska tillämpas från och med 15 juni 2008. Av skrivelsen framgår att kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska utredas när det inom Regeringskansliet tas fram förslag till nya och ändrade regler. Vidare uttalas att 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning bör tjäna som vägledning vid utarbetandet av konsekvensutredningen. Det remitterade förslaget innebär att stöd kan lämnas till projekt som bidrar till användning av förnybara gaser. I den upprättade konsekvensutredningen anges att ett genomförande av förslaget kommer att medföra administrativa kostnader för berörda företag. Någon närmare utredning om de administrativa kostnadernas storlek och kostnadernas relation till påräkneliga stödbelopp finns inte. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslaget.