Yttrande över näringsdepartementets promemoria Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation

I promemorian ges förslag till ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) som syftar till att prisregleringssystemet enligt lagen ska få ett mer effektivt genomslag. Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att det har funnits en regleringsosäkerhet på marknaderna för elektronisk kommunikation som lett till ett bristande genomslag för den prisreglering som PTS beslutar om enligt LEK. Ändringarna består i huvudsak av ett införande av högsta och lägsta pris för den som redan tidigare har ålagts en skyldighet att iaktta kostnadstäckning eller tillämpa kostnadsorienterad eller annan prissättning. Det föreslås även att bemyndigandet att regeringen eller PTS meddelar föreskrifter ska upphävas och att PTS ska kunna utöva tillsyn över efterlevnaden av genomförandeåtgärder som Europeiska Kommissionen antar i form av förordningar och pröva tvister mellan dem som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller kommunikationstjänster eller mellan en sådan aktör och ett företag som har avtal om samtrafik eller annan form av tillträde.

Taggar:

Prisreglering