Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviserings-direktivet i Sverige

I remissen föreslås fyra nya lagar; lag om energikartläggning i stora företag, lag om frivillig certifiering för vissa energitjänster, lag om energimätning i byggnader och lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet. Därutöver föreslås ändringar i jordabalken, miljöbalken, bostadsrättslagen (1991:614), ellagen (1997:857), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, naturgaslagen (2005:403) och fjärrvärmelagen (2008:263).

Förslaget syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och om ändring av direktiv 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. Syftet är att säkerställa att målet om 20 procent primärenergibesparing år 2020 ska uppfyllas samt för att bana väg för ytterligare energieffektivisering därefter. Direktivet innehåller åtgärder inom samtliga delar av energisystemet, från energiomvandling via transmission och distribution till slutlig användning, dock inte i transportsystemet.