Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

Promemorian innehåller förslag till en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Lagen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi. Förordningen trädde i kraft den 28 december 2011 och är till alla delar bindande och direkt tillämplig i Sverige. I promemorian föreslås bland annat att straffansvar införs för överträdelser av förordningens förbud mot insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan vid handel med grossistenergiprodukter. Vidare innehåller förslaget bestämmelser om den nationella tillsynsmyndighetens uppgifter och befogenheter samt regler om avgifter för att bekosta dessa uppgifter. Förslaget anges medföra ökade kostnader för berörda företag i form av registrerings- och tillsynsavgifter.

Förslaget berör omkring 400 el- och naturgasgasföretag som handlar med grossistenergiprodukter. Storleken på dessa företag varierar från mindre kommunala elhandelsbolag till stora multinationella bolag.