Yttrande över Näringsdepartementets promemoria Lätt byte – Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster (Ds 2013:9)

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Det föreslås att uppsägningstiden för konsumentabonnemang inte får vara längre än en månad. I dag är en uppsägningstid på tre månader vanligt förekommande på stora delar av marknaden. Vidare föreslås att konsumentabonnemang inte får innehålla några begränsningar efter den inledande bindningstiden när det gäller användning av terminalutrustning, exempelvis låsning av mobiltelefoner som gör att de endast kan användas med SIM-kort från en särskild leverantör. Syftet med förslaget är att förbättra konsumentmarknaden inom området för elektroniska kommunikationer.