Yttrande över Näringsdepartementets promemoria med kompletterande förslag till lagändringar för genomförande av direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart

Näringsdepartementets promemoria innehåller kompletteringar till betänkandet Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt (SOU 2011:4). I SOU 2011:4 lämnades förslag till vilka författningsändringar som krävs för att genomföra bl.a. Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG. Vid beredningen av betänkandet har det framkommit att ett korrekt genomförande av direktivet kräver ytterligare ändringar i lag och justeringar i lämnade lagförslag i fartygssäkerhetslagen (2003:364). För det första föreslås att möjligheten för Transportstyrelsen att överlåta tillsynsuppgifter till så kallade erkända klassificeringssällskap lagregleras. För det andra föreslås att även svenska passagerarfartyg ska omfattas vid genomförandet av direktivet. För det tredje föreslås att fartyg som trafikerar inre vattenvägar och som har genomgått någon större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller har lidit skada som kan inverka menligt på sjövärdigheten ska besiktas på nytt innan fartyget företar någon ny resa. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.