Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Elnätstariffer – behövs mer regler om avgifternas utformning

Näringsdepartementets remiss innehåller Energimarknadsinspektionens rapport Elnätstariffer – behövs mer regler om avgifternas utformning (EI R2012:14). Energimarknadsinspektionen föreslår i rapporten en ändring i 4 kap. 1 § ellagen (1997:857), med ett tillägg av att nättariffer ska vara, förutom objektiva och ickediskriminerande, även utformade så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet. Förslaget uppges syfta till att markera vikten av ett samhällsperspektiv vid utformningen av nättarifferna och ge incitament till bättre utnyttjande av elnätets kapacitet.