Yttrande över Näringsdepartementets remiss av promemoria om samhällsomfattande teletjänster

I promemorian föreslås en ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Huvudsyftet med ändringen är att möjliggöra införandet av en särskild avgift – beräknad på berörda operatörers årsomsättning – för att finansiera en statlig upphandling av s.k. samhällsomfattande teletjänster. Genom denna upphandling kommer en operatör att tilldelas ett särskilt ansvar för att tillhandahålla infrastruktur för telefoni och Internet även inom områden där detta ej är ekonomiskt lönsamt. Förslaget kommer enligt promemorian inte att påverka den administrativa bördan nämnvärt eftersom operatörerna redan i dag betalar in avgifter baserade på årsomsättningen. Regelrådet kan ansluta sig till denna uppfattning och tillstyrker förslagen.