Yttrande över Näringsdepartementets remiss av rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet

Näringsdepartementet har remitterat rapporter från Transportstyrelsen (TS) och Trafikverket om längre och tyngre fordon på det allmänna vägnätet. TS rapport innehåller förslag på författningsförändringar. De föreslagna förändringarna berör lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, trafikförordningen (1998:1276) med bilagor samt vägmärkesförordningen (2007:90).

Det föreslås att en ny bärighetsklass kallad bärighetsklass 4 (BK4) tillkommer, att vägar med BK4 ska tillåta trafik med upp till 74 ton bruttovikt och att Trafikverket och kommunerna bemyndigas att meddela föreskrifter om vilka vägar och kommunala gator som ska tilldelas BK4. Vidare föreslås att nya riktvärden avseende tekniska specifikationer för längre och tyngre fordon tillkommer samt att fordon upp till 32 meter tillåts trafikera det allmänna vägnätet och att högsta tillåtna bruttovikt för vägar med behörighetsklass 1 (BK1) ändras till 64 ton. Därtill förslås att det ska krävas ett godkännande vid lämplighetsbesiktning för de nya, större fordonstyperna.

Taggar:

vägnätet