Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsens framställning om kontroll av kör- och vilotider i företag

Den remitterade framställningen innehåller förslag till ändringar i fordonslagen (2002:574), förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. samt yrkestrafikförordningen (1998:779). Förslagen reglerar förutsättningarna för att dömas till penningböter och påföras sanktionsavgifter i samband med kontroll av kör- och vilotider samt Rikspolisstyrelsens och Skatteverkets skyldigheter att lämna information till Transportstyrelsen. Därutöver föreslås bemyndiganden för Transportstyrelsen att meddela närmare föreskrifter om kontrollförfarandet.