Yttrande över Näringsdepartementets remiss Framställan om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och förordningen (2011:1533) om sjöpersonal

I remissen föreslås ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal. Bakgrunden till förslaget är STCW-konventionens Manilaändringar som tidigare delvis felaktigt har implementerats i svensk lagstiftning. Förslaget syftar till att Sverige ska leva upp till internationella åtaganden. Utifrån gällande bestämmelser lever Sverige inte upp till internationella åtaganden.

I remissen föreslås att all sjöpersonal som tjänstgör på fartyg ska ha certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning i stället för enbart de som har arbetsuppgifter som kan antas påverka det egna eller omgivande fartygs sjöfartsskydd. Ändring av övergångsbestämmelser föreslås så att sådant certifikat kan utfärdas till den som påbörjat sin sjötjänstgöring före den 1 januari 2012 och styrker att han eller hon har tjänstgjort i minst sex månader under de senaste tre åren. Berörda rederier föreslås också under en övergångsperiod få möjlighet att utfärda dessa certifikat. Dessa båda övergångsbestämmelser föreslås också avseende certifiering för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter. Borttagande föreslås avseende krav på utbildning av kranförare eftersom det saknas internationella krav på sådan utbildning. Därutöver föreslås förtydligande av krav för att få behörighet som fartygselektriker. Dessutom föreslås ny bestämmelse med krav på att sökanden ska ha fullgjort godkänd utbildning för att få intyg för grundläggande säkerhetsutbildning. Även redaktionella ändringar föreslås.