Yttrande över Näringsdepartementets remiss om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Remissen innehåller ett förslag från Transportstyrelsen om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Förslaget innebär att bestämmelsen i 8 kap. 14 § nämnda förordning om bevis om påställning slopas. I den upprättade konsekvensutredningen beräknas ändringen medföra minskade administrativa kostnader om 3,2 miljoner kronor för berörda företag. Ändringen antas inte få några andra ekonomiska effekter för företag. Mot denna bakgrund tillstyrker Regelrådet förslaget.