Yttrande över Näringsdepartementets remiss om upphävande av lagen (1998:492) och förordningen (1998:780) om biluthyrning

Förslaget innebär att lagen (1998:492) och förordningen (1998:780) om biluthyrning ska upphävas. Utöver detta föreslås en del konsekvensändringar i andra författningar. Motivet är att biluthyrningssektorn anses vara överreglerad. Vidare anges att lagen om biluthyrning i sin nuvarande utformning ställer krav på att ansvariga ska vara bosatta i Sverige vilket inte bedöms överensstämma med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden.

Effekten av förslaget blir att det inte längre kommer att krävas ett särskilt tillstånd för att bedriva biluthyrning. Ansökningsförfarande och utbildning m.m. som idag finns för att få ett tillstånd till biluthyrning försvinner. En annan effekt är att krav som idag ställs på att biluthyrningsföretag ska föra särskilda anteckningar om de uthyrningar som har gjorts och om verksamheten i övrigt också försvinner.