Yttrande över Näringsdepartementets remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att utreda informationskrav på elfakturan. Uppdraget har resulterat i ett förslag om att ändra i ellagen (1997:857). Ändringen innebär att en ny bestämmelse införs i 8 kap. ellagen. Den föreslagna bestämmelsen syftar till att alla kunder ska få grundläggande information på sin faktura och därmed göra det enklare att vara en aktiv kund på den svenska elmarknaden. Det konstateras att det är i samband med att kunden tar del av sin faktura som kunden är som mest motiverad att vara aktiv på marknaden. För att kunna vara aktiv på elmarknaden måste kunderna veta vad de har för avtal och vad det egna elavtalet heter. Vissa elhandlare lämnar redan idag sådan information. Ändringen innebär ett krav på att samtliga elhandlare ska lämna information om avtalets namn på fakturan.

Ei föreslår att fakturan ska visa avtalets namn och viss väsentlig information. Det ska av avtalets namn framgå om avtalet är ett så kallat anvisat avtal enligt 8 kap. 8 § första stycket ellagen. Vidare föreslås att Ei får ett bemyndigande att utfärda föreskrifter och allmänna råd om vad väsentlig information innebär.

Taggar:

faktura