Yttrande över Nationell läkemedelslista (Ds 2016:44)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till lag och förordning om nationell läkemedelslista. Vidare ingår förslag till ändring i lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer, patientdatalagen (2008:355), lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Därutöver ingår förslag till ändring i förordningen (2005:363) om läkemedelsregister hos Socialstyrelsen, förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal, förordningen (2009:659) om handel med läkemedel samt förordningen (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten.

Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. I sak anges förslaget huvudsakligen innebära att en nationell läkemedelslista upprättas. I ett första steg föreslås den få innehålla information om förskrivna läkemedel och läkemedelsnära varor. Det anges till stor del handla om uppgifter som redan idag måste finnas för att en förskrivning ska vara giltig samt uppgifter som redan idag måste dokumenteras i samband med expediering av läkemedel på öppenvårdsapotek. Det föreslås att i huvudsak tre nya uppgifter ska läggas till: den aktiva substans som ingår i det ordinerade läkemedlet, ordinationsorsak och senaste datum för uppföljning eller utsättning av läkemedelsordinationen.