Yttrande över Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i minerallagen (1991:45).

Förslaget innebär att prövningen av ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, ska göras i samband med prövningen av en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken i stället för i samband med prövningen av en ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag