Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter (2016:8) om miljörapport

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (2016:8)
om miljörapport. Det anges att ändringarna krävs för insamling av de uppgifter från verksamhetsutövarna som behövs för Naturvårdsverkets årliga klimatrapportering avseende täkter och för förbättrad avfallsstatistik.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas för första gången på den miljörapport som ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2023.