Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändringar i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. I Sverige sker ett årligt uppgiftslämnande från verksamheter med tillstånd att utöva miljöfarlig verksamhet till tillsynsmyndigheten i en s.k. miljörapport. Miljörapporten består av en grunddel, en textdel och, för verksamhetsutövare som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006, en emissionsdeklaration. De flesta av de föreslagna ändringarna är en del av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp, det s.k. industriutsläppsdirektivet (IED) och handlar i huvudsak om uppgiftslämnande och rapportering. Därutöver innehåller förslaget bestämmelser om utökad rapportering för verksamhetsutövare som hanterar bygg- och rivningsavfall. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik ska medlemsländerna vartannat år rapportera in uppgifter till EU om uppkommet och behandlat avfall. Vidare finns i avfallsdirektivet 2008/98/EC ett återvinningsmål för bygg- och rivningsavfall i vilket även s.k. anläggningsavfall räknas in. Medlemsstaterna ska vart tredje år rapportera till kommissionen i vilken utsträckning detta mål har nåtts. För detta anser förslagsställaren  att det krävs förbättrad kvalitet på byggavfallsstatistiken och mer robusta metoder för att ta fram sådan statistik. Enligt förslaget ska därför verksamhetsutövaren redovisa uppgifter om mottaget och behandlat byggavfall i miljörapporten enligt en standardiserad mall.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

miljörapport