Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om användande av fångstredskap. Föreskrifterna ska ersätta de bestämmelser om användande av fångstredskap som finns i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt. De ska också ersätta de villkor för användande som uppställs i enskilda beslut om typgodkännande av fångstredskap. Förslaget omfattar både dödande fångstredskap samt fångstredskap som inte dödar och innebär en skärpning av användarvillkoren jämfört med vad som gäller idag.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

fångstredskap