Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om användande av fångstredskap

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om användande av fångstredskap. Föreskrifterna ska ersätta de bestämmelser om användande av fångstredskap som finns i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt. De ska också ersätta de villkor för användande som uppställs i enskilda beslut om typgodkännande av fångstredskap. Förslaget omfattar både dödande fångstredskap samt fångstredskap som inte dödar och innebär en skärpning av användarvillkoren jämfört med vad som gäller idag.

 

 

Taggar:

fångstredskap