Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador som ska ersätta föreskrifter (NFS 2008:16) om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 §§ viltskadeförordningen (2001:724).

Förändringarna föreslås för att föreskrifterna ska överensstämma med Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområdet 2014-2020 (2014/C204/01) (EU:s riktlinjer) och viltskadeförordningen. Ändringarna berör företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion och innebär ändringar i möjligheten för länsstyrelserna att lämna bidrag för att förebygga viltskador och sänkningar av bidragsnivå och ersättningsnivå från 100 % till 80 %. Utöver det föreslås att föreskrifterna preciserar vilka förebyggande åtgärder och kostnader för vilka stöd av mindre betydelse kan utgå. Vidare föreslås att ersättningsnivåer för skadade och dödade hundar höjs, samt att bidragsnivåer till enskilda personer justeras från 100 % till 80 %.

Taggar:

viltskador