Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om ersättning ur batterifonden för batterier som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2009

De föreslagna föreskrifterna innebär att ersättning ur batterifonden för omhändertagande av batterier beräknas schablonmässigt per kilogram och inte som tidigare med ledning av bl.a. företagens verkliga kostnader. I konsekvensutredningen anges att ett genomförande av förslaget leder till minskade administrativa kostnader. Regelrådet delar Naturvårdsverkets bedömning och tillstyrker därför förslaget.