Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om transport av avfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås att föreskrifterna om transport av avfall (NFS 2005:3) upphävs och ersätts av nya föreskrifter.

 

I sak innebär förslaget bland annat att:

·       tillståndsplikten enligt 5 kap 1 § punkt 1 avfallsförordningen (2020:614) ersätts med anmälningsplikt vid yrkesmässig transport av icke-farligt avfall i en mängd som understiger 50 ton eller 250 m3 under ett kalenderår,

·       tillståndsplikt ersätts inte längre av anmälningsplikt i fråga om yrkesmässiga transporter av separata fraktioner av icke-farligt avfall till återvinning som var och en består av ett material, såvida det inte är fråga om små årliga mängder som ryms i det ovan föreslagna undantaget.

·       tillståndsplikten enligt 5 kap. 1 § punkt 2 a i avfallsförordningen ersätts med anmälningsplikt vid transport av endast icke-farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten i en mängd som överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter under ett kalenderår,

·       undantaget från tillstånds- och anmälningsplikt vid transport av djurkadaver och stallgödsel tas bort.

·       transport av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten undantas från anmälningsplikt enligt 5 kap. 7 § avfallsförordningen om transporter av avfall inte är normalt och regelbundet förekommande i verksamheten och mängden transporterat farligt avfall under ett kalenderår inte överskrider 100 kilogram eller 100 liter och

·       uppgifter som ska anges i ett transportdokument som upprättas enligt 6 kap 19 § avfallsförordningen preciseras. Samtliga föreskrifter som avser mottagarens förpliktelser i NFS 2005:3 i fråga om transport av farligt avfall tas bort. Det regleras särskilt vad ett transportdokument ska innehålla som upprättas vid transport av avfall utan känd lämnare samt vid transport av avfall som lämnas av hushåll.

 

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.