Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändringar i 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) och 25 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

De föreslagna ändringarna avser vilka miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter som alltid kan antas medföra betydande miljöpåverkan samt för vilka verksamheter frågan om betydande miljöpåverkan ska bedömas från fall till fall.

I remissen anges att förslaget innebär att de svenska reglerna närmar sig kategoriseringen av verksamheter i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning om inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Det föreslås att färre tillståndspliktiga verksamheter än enligt dagens regler alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan. Vidare föreslås att den nuvarande förteckningen över vilka vattenverksamheter som alltid ska antas medföra betydande miljöpåverkan ersätts med en ny förteckning som är nästan identisk med förteckningen över vattenverksamheter i MKB-direktivet. Därutöver föreslås att även färjekajer ska placeras i kategorin alltid betydande miljöpåverkan.

När det gäller anmälningspliktiga verksamheter och vattenverksamheter föreslås att tillsynsmyndigheten behöver ta ställning i frågan om betydande miljöpåverkan för fler verksamheter än idag.

Remissen omfattar inte förslag som rör anmälningspliktiga vattenverksamheter, förordningen (1988:1388) om vattenverksamheter. Den delen av remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning.