Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om återföring av fosfor

Naturvårdsverkets redovisning innehåller ett förslag till förordning om användningen av avloppsfraktioner. Syftet är att öka återföringen av fosfor till mark och samtidigt säkerställa att inte negativ miljöpåverkan sker. Med begreppet avloppsfraktioner avses enligt definitionen i den föreslagna förordningen slam från avloppsreningsverk, anordningar som behandlar avloppsvatten samt klosettvatten, urin och innehåll i slutna tankar. Utöver definitioner av vissa begrepp innehåller den föreslagna förordningen bestämmelser om behandlingen och användningen av avloppsfraktioner samt krav på innehållsdeklaration, provtagning och analys, information, rapportering och registerföring. Vidare föreslås att Naturvårdsverket ska få meddela ytterligare föreskrifter om provtagning och analys.