Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen avser förslag till ny bestämmelse om anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Därutöver föreslås följande kompletterande åtgärder:

  • Riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda för att uppmärksamma lagändringen och vad den innebär.
  • Tillsynsvägledning för att motverka och förebygga smittspridning av legionellabakterier.
  • Krav på rapportering av kyltorn i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport.

Det föreslås också en miljösanktionsavgift vid överträdelse av bestämmelsen i förordningen. Bestämmelsen införs i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag