Yttrande över Naturvårdverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i miljöbalken och ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar. Förslaget avser hur Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62 av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (förpackningsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets (EU) 2015/720 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv 96/62/EG när det gäller att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar (ändringsdirektivet), kan genomföras i Sverige genom bland annat bestämmelser om ett lägsta pris för plastbärkassar om 5 kronor för konsument. Förslaget innehåller vidare informationsansvar för producenter som i sin verksamhet tillhandahåller plastbärkassar genom att informera om alternativ till plastbärkassar och fördelarna med en minskad förbrukning av antalet plastbärkassar. Förslaget innehåller även ett rapporteringskrav för producenterna samt förslag om att regeringen ska ges ett generellt bemyndigade att införa föreskrifter om avfallsförebyggande åtgärder.

Taggar:

plastbärkssar