Yttrande över Nya el- och gasmarknadsutredningens betänkande Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas, fortsatt europeisk harmonisering

Det tredje inre marknadspaketet för el- och naturgas antogs av Europeiska rådet sommaren år 2009 och utgörs av elmarknadsdirektivet1, elförordningen2, gasmarknadsdirektivet3, gasförordningen4 ochbyråförordningen5. Paketet som syftar till att skapa en gemensam inre marknad för el- och naturgas omfattar bl.a. bestämmelser för ökat kundskydd, detaljer kring nationella tillsynsmyndigheters befogenheter och bestämmelser för inrättandet av en gemensam byrå för samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter (ACER). El- och gasmarknadsutredningens uppdrag har varit att implementera direktiven och tydliggöra vad som gäller för svenskt vidkommande. Utredningens förslag innehåller förändringar i ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403), elförordningen (1994:1250) och naturgasförordningen (2006:1043). Därutöver föreslås en ny förordning om certifiering av vissa företag som bedriver nätverksamhet samt ändringar i instruktionerna för i Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Konsumentverket och Konkurrensverket.