Yttrande över Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Enligt Regelrådet har de flesta delaspekter i konsekvensutredningen beskrivits på ett godtagbart, eller till och med utförligt sätt. Särskilt kan exempelvis nämnas förslagsställarens beskrivning av alternativa lösningar, där för- och nackdelar med olika alternativ har synliggjorts. Regelrådet noterar att förslagsställaren i denna del även har upprättat ett alternativt förslag till författningstext. Även beskrivningen av berörda företag är utförlig. Regelrådet har konstaterat brister i beskrivningen av förslagets påverkan på företagens administrativa kostnader, vilket dock inte har haft påverkan på Regelrådets sammantagna bedömning av konsekvensutredningen.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag