Yttrande över Nya regler för viss gräsrotsfinansiering (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till lag om vissa plattformar för förmedling av finansiering. Vidare föreslås ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. och ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Det finns också förslag till ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål och ändring i aktiebolagslagen (2005:551). Därutöver ingår förslag till ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vidare föreslås ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846) och i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Slutligen föreslås ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ändring i spellagen (2018:1138).

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Några typer av gräsrotsfinansiering regleras i EU:s förordning om gräsrotsfinansiering och den lag som kompletterar denna rättsakt. För vissa typer av andels- och lånebaserad gräsrotsfinansiering anges det saknas ändamålsenliga regler. Dessa träffas av förslaget till ny lag i vilken det införs bestämmelser om bl.a. tillstånd, tillsyn och ingripanden av Finansinspektionen, hur verksamheten ska organiseras och bedrivas, krav när det gäller uppförande och skydd för investerare, tillämpningen av aktiebolagslagens s.k. spridningsförbud i vissa fall, och skydd för låntagande konsumenter. I promemorian föreslås även att plattformar för yrkesmässig belönings och donationsbaserad gräsrotsfinansiering ska kräva registrering och omfattas av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag