Yttrande över Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (SOU 2023:3)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till lag om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal; förslag till lag om ändring i inkassolagen (1974:182); förslag till lag om ändring i konsument-kreditlagen (2010:1846); förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer; förslag till lag om ändring i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet; förslag till förordning (2023:xx) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal; förslag till förordning om ändring i inkassoförordningen (1981:956); förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; förslag till förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister; förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen samt förslag till förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Integritetsskydds-myndigheten

Av remissen framgår att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/2167 om kreditförvaltare och kreditförvärvare och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU antogs i november 2021. Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 29 december 2023. Genom direktivet införs gränsöverskridande bestämmelser om bland annat information och utökad tillsyn av förvärv och förvaltning av nödlidande krediter som beviljats av ett kreditinstitut. Direktivet reglerar i huvudsak kreditförvaltares och kreditförvärvares verksamhet.

I sak föreslår utredaren bland annat att kredithanteringsdirektivets krav regleras samlat i en ny lag. Inkassoverksamhet som omfattas av direktivet undantas från inkassolagen och regleras i den nya lagen medan inkassolagen även fortsättningsvis ska gälla för inkassoverksamhet som inte omfattas av direktivet. Vidare föreslås att Finansinspektionen ska vara tillsynsmyndighet för såväl verksamhet som omfattas av kredithanteringsdirektivet som inkassolagen i dess helhet.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag