Yttrande över Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det föreslås att ändringar ska införas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med innebörd att offentlighetsprincipen ska gälla även för huvudmän för fristående skolor. Detta medför krav på att huvudmännen ska registrera sina allmänna handlingar och tillhandahålla dessa till allmänheten. Därtill föreslås det att huvudmännen ska tillämpa arkivlagen och att skollagen ska ändras så att kommunerna inte längre är skyldiga att tillgodose allmänhetens behov av insyn i fristående skolor