Yttrande över Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), arkivlagen (1990:782), kommunallagen (1991:900), lagen (1993:387) om stöd till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen (2001:453), patientdatalagen (2008:355), patientsäkerhetslagen (2010:659), skollagen (2010:800) samt i avgiftsförordningen (1992:191) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641).

Det anges huvudsakligen att förslaget innebär att offentlighetsprincipen ska införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. Enskilda juridiska personer som driver sådan verksamhet ska med vissa undantag jämställas med myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget anges medföra att enskilda juridiska personer ska iaktta reglerna i offentlighets- och sekretesslagen om hanteringen av allmänna handlingar. Vidare anges att förslagen medför att vissa nya krav kommer att ställas på privata aktörer. De ska bl.a. vara skyldiga att registrera sina handlingar och att skyndsamt handlägga framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt samma principer som gäller för myndigheter.

 

Taggar:

välfärden