Yttrande över Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag, SOU 2016:75

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Betänkandet innehåller förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229). Förslaget berör de särskilda regler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Förslaget innehåller ändringar avseende huvudregeln och förenklingsregeln vid beräkning av gränsbeloppet. Förslaget omfattar även ändring av takreglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinster, nya regler för ägarskiften samt förslag om enhetligt skatteuttag för kapitalbeskattad utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar.