Yttrande över Patentombudsnämndens förslag till föreskrift om professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrift om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud enligt 3 § lagen (2010:1053 om auktorisation av patentombud.

Förslaget innebär att

  • Alla auktoriserade patentombud årsvis ska redovisa 10 vidareutbildningstimmar till Patentombudsnämnden.
  • Nämnden beslutar om vilka utbildningar som ska anses kvalificeras som timmar för vidareutbildning. Aktuella utbildningar som ska anses kvalificera ska läggas ut på Patentombudsnämndens webbplats men även finnas med i den e-tjänst som ska användas för ändamålet.
  • Med strukturerad utbildning avses patentombuds deltagande eller uppdrag som lärare eller seminarieledare, i interna eller externa utbildningstillfällen såsom kurser, seminarier och konferenser. För varje utbildningstillfälle ska finnas en i förväg bestämd plan med en ansvarig utbildningsledare.
  • Om patentombudet inte genomför och anmäler 10 timmar till nämnden kan nämnden meddela disciplinåtgärd i form av en varning.
  • Under genomförandeåret behöver endast 6 timmar anmälas till Patentombudsnämnden.
  • Föreligger väsentlig brist eller upprepade brister i patentombudets skyldigheter, kan Patentombudsnämnden initiera ett disciplinärende.
  • Nämnden kan också initiera ett disciplinärende om ombudet lämnat oriktiga uppgifter i dessa sammanhang.

Det anges att den föreslagna föreskriften planeras att träda i kraft den 1 april 2019.

Taggar:

patentombud