Yttrande över PBL-överklagandeutredningens betänkande SOU 2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

PBL-överklagandeutredningen, har haft i uppdrag (dir. 2013:53) att se över möjligheterna att effektivisera processen för prövningen av kommunala beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med uppdraget har varit att med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en effektivare prövningsordning och att därmed korta den totala tiden för prövningen av överklagade PBL-beslut.

Utredningen föreslår ändring i plan- och bygglagen (2010:900) så att kommunala beslut om att anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser inte längre ska överklagas till länsstyrelserna, utan direkt till mark- och miljödomstolarna. Vidare föreslås att prövningen av överklagade kommunala beslut om bygglov, marklov, rivningslov (lov) och förhandsbesked samt beslut enligt 10 och 11 kap. PBL (tillsyn) ska koncentreras till de länsstyrelser som har miljöprövningsdelegation.

Dessutom föreslås att det införs en bestämmelse i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion om överlämnande mellan länsstyrelser när en åtgärd prövats enligt både PBL och miljöbalken på den kommunala nivån och båda besluten överklagats. Syftet är att samordna prövningen.

Utredningen föreslår vidare ändring av lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar så att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva mål om särskilda rättsmedel mot mark- och miljödomstolens domar och beslut samt mot beslut som vid överklagande till domstol skulle ha prövats av mark- och miljödomstol. Utredningen föreslår vidare att det i lagen införs en bestämmelse som möjliggör sammanläggning av mål eller ärenden som handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden om en sammanläggning är lämplig. Förslaget om ändring av lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar i frågan om särskilda rättsmedel, förutsätter ändring av lagen (2010:983) om upphävande av lagen (1969:246) om domstolar i fastighetsmål.

Utredningen föreslår slutligen att det i plan- och byggförordningen (2011:338) införs ett nytt kapitel (kap.9) om prövning av överklaganden.

Det bakomliggande förslaget

Förslag