Yttrande över Polismyndighetens förslag till ändrade föreskrifter för bevakningsföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Polismyndighetens förslag till uppdatering av nu gällande Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2012:18) om bevakningsföretag; FAP 579-2. Förslaget innehåller en ändring av föreskriftsnamnet då Rikspolisstyrelsen inte längre finns, istället kommer föreskriften att heta Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag. Föreskrifterna i sig innehåller förtydligande förslag där det tidigare har rått oklarheter, genomför förenklingar och minskar administrativa åtgärder rörande språkkrav, fortbildning, godkännande av uniform och minskad risk för dubbla utbildningar samt skapar utrymme för företagen att använda sig av ny utrustning och modern teknik.