Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter (PTSFS 2008:2) om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Post- och telestyrelsens (PTS) föreslår i remissen en ändring i sina föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst. Ändringen görs för att anpassa den svenska regleringen till införandet av eCall i Sverige, vilket kommer från det s.k. ITS-direktivet . Begreppet eCall definieras i föreskriftsförslaget som ”nödsamtal från fordon som aktiveras automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt, och som innehåller en uppsättning uppgifter, samt upprättar en ljudkanal mellan de personer som befinner sig i fordonet och samhällets alarmeringstjänst via ett allmänt mobilt kommunikationsnät”.