Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om LRIC 1 -metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning och föreslås ersätta myndighetens föreskrifter (PTSFS 2004:5) om LRIC-metoden för beräkning av kostnadsorienterad prissättning som därför ska upphävas. Föreskrifterna beskriver myndighetens process för att enligt LRIC-metoden ta fram kalkylmodeller för beräkning av kostnader för det fasta och det mobila nätet. Utfallet av beräkningarna läggs till grund för myndighetens prisrekommendationer. Skyldigheten för vissa operatörer att tillämpa kostnadsorienterad prissättning enligt LRIC-metoden fastställs inte genom föreskrifterna utan genom myndighetens beslut. Syftet med reglerna är att främja en effektiv konkurrens och ge rätt investeringssignaler. I den upprättade konsekvensutredningen anförs att de reglerade operatörerna berörs på två sätt, dels genom regleringen av prissättningen, dels genom den administrativa börda reglerna innebär. Avsikten med förslaget är att anpassa reglerna till rådande förhållanden och förenkla administrationen både för berörda företag och för myndigheten samt att underlätta förståelsen genom språkliga förbättringar. Det anförs beträffande det fasta nätet att de föreslagna reglerna kan minska tidsåtgången från ca tolv till åtta månader för det berörda företaget. Beträffande det mobila nätet anförs att tidsåtgången enligt 1