Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

Post- och telestyrelsen föreslår föreskrifter om innehåll i avtal i enlighet med 5 kap. 15 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). De föreslagna föreskrifterna innebär förtydliganden av 5 kap. 15 § LEK på vilket sätt tillhandahållarna kan arbeta och göra informationen tydlig, heltäckande och lättillgänglig. Föreskrifterna föreslås träda ikraft den 1 juli 2013. I 5 kap. 15 § LEK finns 18 punkter med krav på vilken information som ska ges i avtal mellan konsument och den som tillhandahåller ett allmänt tillgängligt kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. Bestämmelsen gäller också avtal med andra slutanvändare än konsumenter, till exempel företag och organisationer, som så begär. Reglerna omfattar avtal för såväl mobila som fasta telefonitjänster och avtal om mobila och fasta internetaccesstjänster.