Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

I remissen föreslås ny föreskrift om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Regelrådet har den 13 juni 2012 yttrat sig över ett tidigare förslag till föreskrift. Efter remissvar har förslaget reviderats för att vara mer framåtblickande, baserat på hur berörda aktörer kommer att tillämpa reglerna om utlämnande av lagrade uppgifter.

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har tjänsteleverantörer en skyldighet att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål. I anslutning till denna skyldighet föreslås även en rättighet att den som är skyldig att lagra uppgifter också har rätt till ersättning för de kostnader som uppstår när uppgifter lämnas ut på begäran av en brottsbekämpande myndighet. I den föreslagna föreskriften finns schablonberäknad ersättning utifrån typ av uppgift och tidpunkt för när den begärs ut. Om kostnaden för ett utlämnande avsevärt avviker från schablonersättningen kan tjänsteleverantören istället begära ersättning som motsvarar kostnaden i det enskilda fallet.