Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Den föreslagna föreskriften innehåller bestämmelser om ersättning för utlämnande av vissa uppgifter till brottsbekämpande myndigheter och är relaterad till skyl­digheten att lagra elektronisk informa­tion för brotts­bekämpande ändamål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Ersättnings­be­rättigade är de företag som leverar olika former av telefoni och som fått en begäran om utlämning av uppgifter från en brottsbekämpande myndighet. Enligt förslaget ska ersättningen utges av den begärande myndigheten och motsvara det enskilda företagets kostnader för varje överföring. Denna kostnad bestäms schablonmässigt med ledning av ett antal förutbestämda uppgiftskategorier och om utlämningen skett under eller utanför kontorstid. För fall där schablonersättningen inte återspeglar de faktiska kostnaderna  föreslås en möjlighet att begära ersättning i det enskilda fallet. Därutöver föreslås att ersättningarna ska halveras i fall där ett överenskommet standardiserat gränssnitt för överföring kan komma att användas.