Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om ett kombinerat urvalsförfarande för tilldelning av tillstånd enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation avseende ett frekvensblock om 2 x 10 MHz i 700 MHz-bandet. Vidare anges att för det kombinerade urvalsförfarandet gäller även vad som föreskrivs avseende auktioner i 3-7 och 12-18 §§ Post- och telestyrelsens föreskrifter om spektrumauktioner (PTSFS 2008:1).

I föreskriftsförslaget anges att den mängd spektrum i 700 MHz-bandet som får tilldelas en och samma budgivare kan komma att begränsas genom beslut att begränsa antalet tillstånd och utfärda allmän inbjudan (spektrumtak). Det anges att tilldelningen av det tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet som förenas med villkor om täckning och utbyggnad inom landet ska genomföras genom ett kombinerat urvalsförfarande. Urvalsförfarandet föreslås utgöra en kombination av ett jämförande urvalsförfarande och ett anbudsförfarande där det pris budgivaren är villig att betala för tillståndet är utslagsgivande.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och gäller till och med den 30 juni 2019.

Taggar:

radiosändare