Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna ut abonnentuppgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna
ut abonnentuppgifter. Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om skyldigheten för tjänsteleverantörer[1] att, till den som bedriver eller avser att bedriva abonnentupplysning[2], lämna ut abonnentuppgifter. I föreskrifterna framgår även vilka uppgifter som ska lämnas ut och när.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

[1] Med tjänsteleverantör avses enligt föreskriftsförslaget den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig nummerbaserad interpersonell kommunikationstjänst.

[2] Med abonnentupplysning avses enligt föreskriftsförslaget en förvärvsmässig verksamhet för upplysning om abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter för sådant ändamål.

Det bakomliggande förslaget

Förslag