Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter som anger när det är möjligt med undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Det anges att majoriteten av de föreslagna ändringarna i nu gällande undantag görs för att genomföra eller bättre motsvara beslut som antagits av kommissionen enligt det förfarande som anges i artikel 5 i radiospektrumbeslutet.[1] Undantagen i det remitterade förslaget har till största delen sin grund i kommissionens SRD-beslut.[2] Såvitt Regelrådet kan bedöma är dessa förslag en direkt följd av EU-rätten med begränsat handlingsutrymme för den nationella regelgivaren, varför förslagen i dessa delar inte omfattas av Regelrådets yttrande.

Därutöver föreslås vissa nationella undantag. Två av dessa syftar till undantag avseende amatörradio som utövas som hobbyverksamhet. Regelrådets granskning avser regler som kan få effekter av betydelse för företag. Såvitt Regelrådet kan bedöma är förslagens eventuella påverkan på företag i denna del ytterst begränsad, varför förslagen i dessa delar inte omfattas av Regelrådets yttrande.

I remissen föreslås även ändringar avseende användningen av vissa frekvensutrymmen. Det föreslås ett förtydligande tillägg av mellanvåg (frekvensutrymmet 1,5 – 3 MHz) i undantagen för användning av radiosändare på utländska fartyg och luftfartyg i 3 kap. 3 och 4 §§. Undantagen anges möjliggöra tillståndsfri användning av radiosändare på utländskt fartyg inom svenskt inre vatten och svenskt territorialhav respektive utländskt luftfartyg som befinner sig inom svenskt luftrum eller på svenska flygplatser på frekvenser som omfattas av internationella överenskommelser om maritim- respektive luftfartskommunikation på lång- och kortvåg, VHF[3], satellitnätverk, samt för ombordkommunikation.  Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget i dessa delar endast begränsade effekter för svenska företag, varför förslaget i dessa delar inte omfattas av Regelrådets yttrande.

I remissen föreslås följdändringar med anledning av ett regeringsbeslut från den 1 juni 2017 om sändningsutrymme för tv-sändningar. Beslutet anger att sändningsutrymmet 703-713 MHz och
758-768 MHz får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 december 2018.
Syftet med den föreslagna ändringen anges vara att anpassa villkoren för användning av undantaget till regeringsbeslutet. Ändringen anges teoretiskt innebära att mindre begränsande villkor införs genom att användaren inte behöver iaktta skyddsregler för 694-790 MHz-bandet. I praktiken anges att ändringen inte kommer att medföra några konsekvenser eftersom tv-användning inte längre tillåts i frekvensbandet 694-790 MHz i och med regeringens beslut. Såvitt Regelrådet kan bedöma är förslaget i denna del en direkt följd av överordnad rätt (regeringsbeslutet av den 1 juni 2017) och omfattas därför inte av Regelrådets yttrande.

Det som slutligen återstår av föreskriftsförslaget om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare och som Regelrådets yttrande därmed avser, är dels de nationella förslagen om ändringar i frekvensutrymmet 444,5875 – 444,9875 MHz, dels ett nationellt förslag avseende användning av radiosändare för luftburna satellitterminaler. I remissen föreslås att det nu gällande undantaget för satellitterminaler i 1980-2010 MHz begränsas till icke luftburen användning. Genom det nya undantaget och den föreslagna ändringen möjliggörs utbyggnad av bredbandsuppkoppling till luftfartyg via satellitnätverk. Avseende ändringarna i frekvensutrymmet 444,5875 – 444,9875 MHz föreslås en utökning av antalet tillståndsbefriade kanaler med den tidigare tillståndspliktiga kanalen med bärvågsfrekvens 444,675 MHz. Det anges att denna kanal inte används samtidigt som användningen av de befintliga tillståndsfria kanalerna är relativt hög, varför det ses som lämpligt att användning av kanalen blir tillståndsbefriad. Det anges att det uppstår en administrativ lättnad för berörda som börjar använda denna kanal istället för en tillståndspliktig kanal.

Föreskriftsförslaget träder i kraft den 1 november 2018. Genom ikraftträdandet av föreskriftsförslaget upphävs Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:4) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

[1] Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen.
[2] Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1483 av den 8 augusti 2017 om ändring av beslut 2006/771/EG om harmonisering av radiospektrum för användning av kortdistansutrustning och om upphävande av beslut 2006/804/EG.
[3] Väldigt hög frekvens.

Taggar:

radiosändare