Yttrande över Post- och telestyrelsens remiss om förslag till ändring av föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

Syftet med det nu aktuella förslaget är att göra det möjligt för företag och andra användare att utnyttja radioteknik för olika ändamål utan den administrativa börda det innebär att söka och inneha tillstånd hos PTS. Förslaget kommer såvitt Regelrådet kan bedöma att innebära minskade kostnader och minskad administration för företag. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.