Yttrande över Presstödskommitténs utredning Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)

Presstödskommitténs slutbetänkande Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66) innehåller förslag på hur det framtida stödet till dagspressen ska se ut. De grundläggande motiv och målsättningar som varit bakgrunden till tidigare presstöd ska bestå, men i den föreslagna nya presstödsförordning finns ändå flera ändringar som kommer att påverka många av aktörerna i det svenska medielandskapet.

I slutbetänkandet finns dels förslag om att avskaffa distributionsstödet, dels om att driftstödet förändras.

Driftstödet förändras genom att:

–          Alla intäkter ska räknas lika när stödbelopp bestäms, vilket innebär att det inte enbart är intäkter från den abonnerade upplagan som avgör en tidnings stödbelopp utan även intäkter från digital publicering och sålda lösnummer.

–          Extrastödet till storstadstidningar avskaffas.

–          Lågfrekventa tidningar, d.v.s. dagstidningar som enbart kommer ut 1-2 gånger per vecka, med en abonnerad upplaga på mellan 1 500–2 000 exemplar endast är berättigade till driftstöd i tre år.

–          Jämkningsregeln för elektroniskt distribuerade dagstidningar, som innebär att dessa tidningar erhåller 25 procent mindre i driftstöd, tas bort.

–          Utgivningsorten för en tidning som ansöker om begränsat driftstöd och vars innehåll till minst 25 procent är skrivet på något eller några av språken finska, meänkieli eller samiska och i övrigt uppfyller villkoren för att vara berättigad till stöd, ska vara en kommun som ligger i respektive förvaltningsområde avseende finska, meänkieli eller samiska.

–          Ett nytt omställningsstöd för elektroniska publiceringstjänster införs.

–          Nya stödbelopp för hög- och medelfrekventa dagstidningar, d.v.s. sådana som utkommer med 6-7 respektive 3-5 nummer i veckan, införs.

–          Höjda stödbelopp och ny stödtrappa införs för lågfrekventa dagstidningar.

Enligt 3 kapitlet 1 § i den föreslagna förordningen ska en ansökan om stöd vara skriftlig och ges in till Presstödsnämnden. Enligt 4 § samma kapitel ska ett tidningsföretag som beviljats driftstöd årligen i efterhand också lämna in en redovisning till Presstödsnämnden om hur stödet har använts. Dessa två paragrafer är utformade på samma sätt som i den nu gällande förordningen. Det föreslås att den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2017, dagen efter att den nuvarande förordningen upphör att gälla, och gäller t.o.m. sista december 2021.

Taggar:

presstöd